ഏപ്രിൽ 2023 കലണ്ടർ - അറുബ

7 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
10 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
27 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം King’s Day പൊതുഅവധിദിനം