એપ્રિલ 2023 કલેેન્ડર - અરુબા

7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, ગુરૂવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા