ఏప్రిల్ 2023 క్యాలెండరు - అరుబా

7 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
10 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
27 ఏప్రిల్, గురువారం King’s Day పబ్లిక్ సెలవు