துருக்கி காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
23 ஏப்ரல், சனி கிழமை National Sovereignty and Children’s Day தேசிய விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor and Solidarity Day தேசிய விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Ramadan Feast Eve பாதி நாள்
4 மே, புதன் கிழமை Ramadan Feast தேசிய விடுமுறை
5 மே, வியாழன் கிழமை Ramadan Feast Day 2 தேசிய விடுமுறை
6 மே, வெள்ளி கிழமை Ramadan Feast Day 3 தேசிய விடுமுறை
19 மே, வியாழன் கிழமை Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day தேசிய விடுமுறை
9 ஜூலை, சனி கிழமை Sacrifice Feast Eve பாதி நாள்
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Sacrifice Feast தேசிய விடுமுறை
11 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Sacrifice Feast Day 2 தேசிய விடுமுறை
12 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Sacrifice Feast Day 3 தேசிய விடுமுறை
13 ஜூலை, புதன் கிழமை Sacrifice Feast Day 4 தேசிய விடுமுறை
15 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Democracy and National Unity Day தேசிய விடுமுறை
30 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Victory Day தேசிய விடுமுறை
28 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை Republic Day Eve பாதி நாள்
29 அக்டோபர், சனி கிழமை Republic Day தேசிய விடுமுறை
10 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Ataturk Memorial Day அனுசரிப்புகள்
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்