ടർക്കി കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
23 ഏപ്രിൽ, ശനി National Sovereignty and Children’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Labor and Solidarity Day ദേശീയ അവധി ദിനം
3 മെയ്, ചൊവ്വ Ramadan Feast Eve പകുതി ദിവസം
4 മെയ്, ബുധന്‍ Ramadan Feast ദേശീയ അവധി ദിനം
5 മെയ്, വ്യാഴം Ramadan Feast Day 2 ദേശീയ അവധി ദിനം
6 മെയ്, വെള്ളി Ramadan Feast Day 3 ദേശീയ അവധി ദിനം
19 മെയ്, വ്യാഴം Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 ജൂലയി, ശനി Sacrifice Feast Eve പകുതി ദിവസം
10 ജൂലയി, ഞായർ Sacrifice Feast ദേശീയ അവധി ദിനം
11 ജൂലയി, തിങ്കള്‍ Sacrifice Feast Day 2 ദേശീയ അവധി ദിനം
12 ജൂലയി, ചൊവ്വ Sacrifice Feast Day 3 ദേശീയ അവധി ദിനം
13 ജൂലയി, ബുധന്‍ Sacrifice Feast Day 4 ദേശീയ അവധി ദിനം
15 ജൂലയി, വെള്ളി Democracy and National Unity Day ദേശീയ അവധി ദിനം
30 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Victory Day ദേശീയ അവധി ദിനം
28 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Republic Day Eve പകുതി ദിവസം
29 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Republic Day ദേശീയ അവധി ദിനം
10 നവംബർ, വ്യാഴം Ataturk Memorial Day ആചാരം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം