તુર્કી કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
23 એપ્રિલ, શનિવાર National Sovereignty and Children’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર Labor and Solidarity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 મે, મંગળવાર Ramadan Feast Eve હૉફ ડે
4 મે, બુધવાર Ramadan Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
5 મે, ગુરૂવાર Ramadan Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
6 મે, શુક્રવાર Ramadan Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
19 મે, ગુરૂવાર Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 જુલાઈ, શનિવાર Sacrifice Feast Eve હૉફ ડે
10 જુલાઈ, રવિવાર Sacrifice Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
11 જુલાઈ, સોમવાર Sacrifice Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
12 જુલાઈ, મંગળવાર Sacrifice Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
13 જુલાઈ, બુધવાર Sacrifice Feast Day 4 રાાષ્ટ્રીય રજા
15 જુલાઈ, શુક્રવાર Democracy and National Unity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
30 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Republic Day Eve હૉફ ડે
29 ઑક્ટોબર, શનિવાર Republic Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Ataturk Memorial Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર