ಟರ್ಕಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ National Sovereignty and Children’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labor and Solidarity Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Ramadan Feast Eve ಅರ್ಧ ದಿನ
4 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Ramadan Feast ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ramadan Feast Day 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Ramadan Feast Day 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Sacrifice Feast Eve ಅರ್ಧ ದಿನ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Sacrifice Feast ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Sacrifice Feast Day 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Sacrifice Feast Day 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ Sacrifice Feast Day 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Democracy and National Unity Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Victory Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Republic Day Eve ಅರ್ಧ ದಿನ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Republic Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ನವೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Ataturk Memorial Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ