టర్కీ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
23 ఏప్రిల్, శనివారం National Sovereignty and Children’s Day జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor and Solidarity Day జాతీయ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Ramadan Feast Eve సగం రోజు
4 మే, బుధవారం Ramadan Feast జాతీయ సెలవు
5 మే, గురువారం Ramadan Feast Day 2 జాతీయ సెలవు
6 మే, శుక్రవారం Ramadan Feast Day 3 జాతీయ సెలవు
19 మే, గురువారం Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day జాతీయ సెలవు
9 జూ, శనివారం Sacrifice Feast Eve సగం రోజు
10 జూ, ఆదివారం Sacrifice Feast జాతీయ సెలవు
11 జూ, సోమవారం Sacrifice Feast Day 2 జాతీయ సెలవు
12 జూ, మంగళవారం Sacrifice Feast Day 3 జాతీయ సెలవు
13 జూ, బుధవారం Sacrifice Feast Day 4 జాతీయ సెలవు
15 జూ, శుక్రవారం Democracy and National Unity Day జాతీయ సెలవు
30 ఆగస్టు, మంగళవారం Victory Day జాతీయ సెలవు
28 అక్టోబర్, శుక్రవారం Republic Day Eve సగం రోజు
29 అక్టోబర్, శనివారం Republic Day జాతీయ సెలవు
10 నవంబర్, గురువారం Ataturk Memorial Day ఆచారము
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము