ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಾರ - ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ

ಅಜಾದ್‌ಶಹರ್ ಕಹ್ರಿಜ್ ಮೊಗಾದಿಶು ಹರ್ಗೆಯ್ಸಾ
ಟಾಯ್ಜ್ ಸನಾ ಅಲ್ ಹುದೈದಾ ಬೆಂಗಾಜಿ
ಕಿರ್ಕುಕ್ ಕರ್ಬಲಾ ಎರ್ಬಿಲ್ ಬಾಗ್ದಾದ್
ಸುಲೈಮಾನಿಯಾದಂತೆ ಆನ್ ನಜಾಫ್ ಅಲ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲ್ ಮಾವ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ ಜಡಿದಾ ಮೊಸುಲ್
ಅಲ್ ಬಸ್ರಾಹ್ ಅಬು ಘುರೈಬ್ ತಬೂಕ್ ಸುಲ್ತಾನ
ಮೆಕ್ಕಾ ಜೆಡ್ಡಾ ತಾಯಿಫ್ ರಿಯಾದ್
ಮದೀನಾ ಅದ್ ದಮ್ಮಾಮ್ ಯಾಜ್ದ್ ಟೆಹ್ರಾನ್
ಟ್ಯಾಬ್ರಿಜ್ ಶಿರಾಜ್ ರಾಷ್ತ್ ಕೋಮ್
ಒರುಮಿಯೆಹ್ ಮಶಾದ್ ಕೆರ್ಮಾನ್ಶಾಹ್ ಕೆರ್ಮನ್
ಕರಾಜ್ ಹಮದಾನ್ ಅರಕ್ ಅಹ್ವಾಜ್
ಮ್ವಾಂಝಾ ದಾರ್ ಎಸ್ ಸಲಾಮ್ ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ ಹೋಮ್ಸ್
ಹಮಾಃ ಅಲೆಪ್ಪೊ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ನೈರೋಬಿ
ಮೊಂಬಾಸಾ ಕಿಗಾಲಿ ಎಂಬುಜಿ-ಮಯಿ ಕಿಸಂಗನಿ
ಕನಂಗ ಜಿಬೌಟಿ ಕಂಪಾಲಾ ಅಜ್ ಜರ್ಕಾ
ಅಮ್ಮನ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ರಾಸ್ ಬೇರುತ್ ಬೈರುತ್
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮಸ್ಕತ್ ದುಬೈ ಶಾರ್ಜಾ
ಅಬುಧಾಬಿ ಸ್ಯಾನ್ಲಿಯುರ್ಫಾ ಮರ್ಸಿನ್ ಮಾಲತ್ಯ
ಕೊನ್ಯಾ ಕೈಸೇರಿ ಇಜ್ಮಿರ್ ಗಾಜಿಯಾಂಟೆಪ್
ಎಸ್ಕಿಸೆಹಿರ್ ಎರ್ಜುರಮ್ ದಿಯಾರ್ಬಕೀರ್ ಅಂಟಲ್ಯ
ಅಂಕಾರಾ ಅದಾನ ಅಸ್ಮಾರಾ ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬಾ
ಪೋರ್ಟ್ ಸಯಿದ್ ಅಸ್ಯುತ್ ಸೂಯೆಜ್ ಲಕ್ಸರ್
ಕೈರೋ ಅಲ್ ಮನ್ಸುರಾ ಅಲ್ ಮಹಲ್ಲಾ ಅಲ್ ಕುಬ್ರಾ ಅಲ್ ಜಿಝಾ
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಮ್ದುರ್ಮನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸುಡಾನ್ ಖಾರ್ಟೂಮ್
ಅಲ್ ಬಸ್ರತ್ ಅಲ್ ಕದಿಮಾ ಅಡೆನ್ ಎಸ್ಫಹಾನ್ ರಿಗಾ
ಯಾರೋಸ್ಲಾವ್ಲ್ ವೊರೊನೆಜ್ ವೋಲ್ಗೊಗ್ರಾಡ್ ಉಲಿಯಾನೋವ್ಸ್ಕ್
ಉಫಾ ತುಲಾ ತೊಲಯಟ್ಟಿ ಸರಟೋವ್
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ಸಮರ ರೈಜಾನ್ ರೋಸ್ಟೊವ್-ನಾ-ಡೋನು
ಪೆರ್ಮ್ ಪೆನ್ಜಾ ಓರೆನ್ಬರ್ಗ್ ನಿಜ್ನಿ ನವ್ಗೊರೊಡ್
ನಬೆರೆಜ್ನಿ ಚೆಲ್ನಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಮಖಚ್ಕಲಾ ಲಿಪೆಟ್ಸ್ಕ್
ಕ್ರಾಸ್ನೋಡರ್ ಕಿರೋವ್ ಕಜಾನ್ ಕಲಿನಿನ್ಗ್ರಾಡ್
ಇಝೆವ್ಸ್ಕ್ ಇವಾನೊವೊ ಚೆಬೊಕ್ಸರಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ಸ್ಕ್
ಅಸ್ಟ್ರಾಖಾನ್ ಬಾಕು ವಿಲ್ನಿಯಸ್ ಕರಗಂಡಿ
ಟಿಬಿಲಿಸಿ ಯೆರೆವಾನ್ ಚಿಸಿನೌ ಮಿನ್ಸ್ಕ್
ಹೋಮಿಯೆಲ್ ಹೆಲ್ಸಿಂಕಿ ಬುಕಾರೆಸ್ಟ್ ಝಪೋರಿಜ್ಝ್ಯಾ
ಒಡೆಸ್ಸಾ ಮೈಕೊಲೈವ್ ಮರಿಯುಪೋಲ್ ಎಲ್ ವಿವ್
ಲುಹಾನ್ಸ್ ಕೆ ಕೀವ್ ಕ್ರಿವಿ ರಿಹ್ ಖಾರ್ಕಿವ್
ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಡ್ನಿಪ್ರೊಪೆಟ್ರೋವ್ಸ್ಕ್ ಸೋಫಿಯಾ ಉಮ್ರಾಣಿಯೇ
ಮಾಲ್ಟೆಪೆ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಎಸೆನ್ಲರ್ ಬುರ್ಸಾ
ಬ್ಯಾಗ್ಸಿಲರ್ ವಾರ್ಸಾ ಸ್ಕೋಪ್ಜೆ ಪ್ರಿಸ್ಟಿನಾ
ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್ ಗೊರೊಡ್ ಬೆಲ್ಗೊರೊಡ್ ಹರಾರೆ ಬುಲವಾಯೊ
ಲುಸಾಕಾ ಲುಬುಂಬಾಶಿ ಲಿಕಾಸಿ ಲಿಲೋಂಗ್ವೆ
ಬ್ಲಾಂಟೈರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆರೀನಿಜಿಂಗ್ ಟೆಂಬಿಸಾ
ಸೊವೆಟೊ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪೀಟರ್‌ಮರಿಟ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್
ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್ ಡರ್ಬನ್ ಬೋಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್
ಬ್ಲೋಮ್‌ಫಾಂಟೈನ್ ಬೆನೋನಿ ಮಾತೋಲ ಮಾಪುಟೊ
ಬೀರಾ ಅಂತನಾನರಿವೋ ಕಾಬೂಲ್ ಜಹೇದನ್
ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಸರ್ಗೋಧಾ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ
ಪೇಶಾವರ ಮುಲ್ತಾನ್ ಲಾಹೋರ್ ಕೊಟ್ಲಿ
ಕರಾಚಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಗುಜ್ರಾನ್ವಾಲಾ ಫೈಸಲಾಬಾದ್
ಬಹವಾಲ್ಪುರ್ ರಾಜಶಾಹಿ ಢಾಕಾ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್
ಮೆಡಾನ್ ದುಶಾನ್ಬೆ ಕೊಲಂಬೊ ವಾರಂಗಲ್
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ವಿಜಯವಾಡ ವಾರಣಾಸಿ ವಡೋದರ
ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಉದಯಪುರ ಟುಟಿಕೋರಿನ್
ತಿರುವನಂತಪುರಂ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ತಿರುಚ್ಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಥಾಣೆ
ತೇನಿ ಸೂರತ್ ಶ್ರೀನಗರ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ
ಶಿಲಿಗುರಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಸೇಲಂ
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ ರಾಂಚಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ರಾಯ್ಪುರ
ರಾಯಗಢ ಕೋಟೆ ಪುಣೆ ಪಿಂಪ್ರಿ ಪಟ್ನಾ
ನಾಸಿಕ್ ನಾಗ್ಪುರ ಮೈಸೂರು ಮೊರಾದಾಬಾದ್
ಮೀರತ್ ಮೇದಕ್ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಧುರೈ
ಚೆನ್ನೈ ಲುಧಿಯಾನ ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್
ಕೋಟಾ ಕೊರ್ಬಾ ಕೊರಾಪುಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ
ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್ ಕಾನ್ಪುರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಲಂಧರ್
ಜೋಧಪುರ ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರ ಜಾಮ್‌ನಗರ ಜಮ್ಮು
ಜಲಗಾಂವ್ ಜೈಪುರ ಜಬಲ್ಪುರ ಇಂದೋರ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೌರಾ ಗ್ವಾಲಿಯರ್
ಗುಂಟೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗೋರಖ್ಪುರ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್
ಗಯಾ ಗುವಾಹಟಿ ಫರಿದಾಬಾದ್ ದುರ್ಗಾಪುರ
ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ದೆಹಲಿ ಡೆಹ್ರಾ ಡನ್ ದರ್ರಾಂಗ್
ಕಟಕ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕೊಚ್ಚಿ ಚಂಡೀಗಢ
ಕಣ್ಣೂರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕ್ಯಾಚಾರ್ ಬೊರಿವ್ಲಿ
ಮುಂಬೈ ಬಿಲಿಮೊರಾ ಬಿಕಾನೇರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ
ಭೋಪಾಲ್ ಭಿವಂಡಿ ಭಿಲಾಯ್ ಭಯಿಂದರ್
ಭಾವ್ ನಗರ ಭಟ್ಪರಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಬರೇಲಿ
ಬಾರಾಮುಲ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಸನ್ಸೋಲ್ ಅಮೃತಸರ
ಅಮರಾವತಿ ಆಲಪ್ಪುಳ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲಿಗಢ
ಅಕೋಲಾ ಅಜ್ಮೀರ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆಗ್ರಾ
ಕಠ್ಮಂಡು ರಂಗೂನ್ ಮಾವ್ಲಮೈನ್ ಮಾಂಡಲೇ
ಖುಲ್ನಾ ನಂಗಿ ಯೆಕಟೆರಿನ್ಬರ್ಗ್ ತ್ಯುಮೆನ್
ಟಾಮ್ಸ್ಕ್ ಓಮ್ಸ್ಕ್ ನೊವೊಸಿಬಿರ್ಸ್ಕ್ ನೊವೊಕುಜ್ನೆಟ್ಸ್ಕ್
ಕ್ರಾಸ್ನೊಯಾರ್ಸ್ಕ್ ಕೆಮೆರೊವೊ ಚೆಲ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ಕ್ ಬರ್ನಾಲ್
ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ನಮಂಗನ್ ಅಲ್ಮಾಟಿ ಬಿಷ್ಕೆಕ್
ಉರುಂಚಿ ಶಿಹೆಜಿ ಥಾನ್ ಫೋ ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ಹಾ ನೋಯಿ
ಹೈಫಾಂಗ್ ತುರಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಯೋಗ್ಯಕರ್ತ
ಮಕಾಸ್ಸರ್ ಬಂಡಾರ್ಲಾಂಪಂಗ್ ತಂಗರಾಂಗ್ ಸುರಕರ್ತ
ಸುರಬಾಯ ಸಿಟುಬೊಂಡೋ ಸೆಮರಾಂಗ್ ಪಾಂಟಿಯಾನಕ್
ಪೆಕಂಬರು ಪಾಲೆಂಬಾಂಗ್ ಪಡಂಗ್ ಮನದೋ
ಮಮುಜು ಮಲಾಂಗ್ ಜಂಬಿ ಜಕಾರ್ತ
ಡಿಪೋಕ್ ಸಿಮಾಹಿ ಬೊಗೊರ್ ಬೇಕಾಸಿ
ಬಂಜರ್ಮಸಿನ್ ಬ್ಯಾಂಡಂಗ್ ಬಲಿಕ್ಪಾಪನ್ ತೈಪೆ
ತೈನಾನ್ ತೈಚುಂಗ್ ಬಂಕಿಯಾವೊ ಕಾಹ್ಸಿಯುಂಗ್
ಜಾಂಬೊಂಗಾ ಟ್ಯಾಗಿಗ್ ಕ್ವಿಜಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಾನ್ಸಿಲಿಂಗನ್
ಮನಿಲಾ ಮಕಾತಿ ನಗರ ಜನರಲ್ ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ದಾವೋ
ದಾಸ್ಮರಿನಾಸ್ ಸಿಬು ನಗರ ಕಗಾಯನ್ ಡಿ ಓರೊ ಬುಡ್ತಾ
ಬಾಕೊಲೊಡ್ ಸಿಟಿ ಆಂಟಿಪೋಲೊ ಜೋಹರ್ ಬಹರು ಶಾ ಆಲಂ
ಕ್ಲಾಂಗ್ ಕೋಟ ಕಿನಬಾಲು ಇಪೋಹ್ ಪೆಟಾಲಿಂಗ್ ಜಯ
ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಕೂಚಿಂಗ್ ಕಂಪುಂಗ್ ಬರು ಸುಬಾಂಗ್ ಝುನಿ
ಜಿಗಾಂಗ್ ಝುಝೌ ಝುಮಾಡಿಯನ್ ಝೆಂಜಿಯಾಂಗ್
ಝೆಂಗ್ಝೌ ಝಾಂಜಿಯಾಂಗ್ ಜಾಂಗ್ಝೌ ಜಿಬೋ
ಯುನ್ಫು ಯಿಂಚುವಾನ್ ಯಿಚಾಂಗ್ ಯಂತೈ
ಯಾಂಗ್ಝೌ ಯಾಂಚೆಂಗ್ ಟಾಂಗ್ಶಾನ್ ಕ್ಸುಚಾಂಗ್
ಕ್ಸಿನ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಸಿಂಕ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಸಿನಿಂಗ್ ಶಿಂಗ್ತಾಯಿ
ಕ್ಸಿಯಾನ್ಯಾಂಗ್ ಝುಹೈ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ಟಾನ್ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ಯಾಂಗ್
ಕ್ಸಿಯಾನ್ ಕ್ಸಿಯಾಮೆನ್ ವುಕ್ಸಿ ಚಾಂಗ್ಡೆ
ವುಹು ವುಹಾನ್ ವೆಂಝೌ ಟಿಯಾಂಜಿನ್
ತಂಗ್ಶಾನ್ ತಂಗು ತೈಝೌ ತೈಯುವಾನ್
ತೈಯಾನ್ ಶಿಯಾನ್ ಶಿಜಿಯಾಜುವಾಂಗ್ ಶೆನ್ಜೆನ್
ಶಶಿ ಶಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಶಾವೊಗುವಾನ್ ಶಾಂತೌ
ಶಾಂಘೈ ಜಿಯಾಂಗ್ ಕಿನ್ಹುವಾಂಗ್ಡಾವೊ ಹುವೈಯಿನ್
ಕಿಂಗ್ಡಾವೊ ಪುಯಾಂಗ್ ಪಿಂಗ್ಡಿಂಗ್ಶನ್ ದಾದುಕೌ
ನಿಂಗ್ಬೋ ನೇಜಿಯಾಂಗ್ ನಾಂಟಾಂಗ್ ನ್ಯಾನಿಂಗ್
ನಾನ್ಜಿಂಗ್ ನಾನ್ಚಾಂಗ್ ನಾನ್ಚಾಂಗ್ ಲುಕಿಯಾವೊ
ಲುಯೊಯಾಂಗ್ ಲುವಾಂಚೆಂಗ್ ಲಿಯುಯಾಂಗ್ ಲಾಂಜೌ
ಲಾಂಗ್ಫಾಂಗ್ ಕುನ್ಮಿಂಗ್ ಕೈಫೆಂಗ್ ಜಿನಿಂಗ್
ಜಿನನ್ ಜಿಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಿಯಾಜುವೋ ಜಿಯಾಂಗ್ಮೆನ್
ಹುವಾಂಗ್ಶಿ ಹುಯೈನ್ ಹುವೈಬೈ ಹೆಂಗ್ಯಾಂಗ್
ಹೆಂಗ್‌ಶುಯಿ ಹೆಫೀ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಹಂದನ್
ಜಿಯೋಜಿಯಾಂಗ್ ಹೈಕೌ ಗುಳಿ ಗುಯಾಂಗ್
ಗುಯಿಲಿನ್ ಗುವಾಂಗ್ಝೌ ಫುಝೌ ಫೋಶನ್
ದಯಾನ್ ಡೇಲಿಯನ್ ಚಾಂಗ್ಕಿಂಗ್ ಚೆಂಗ್ಡು
ಚಾಝೌ ಚಾಂಗ್ಝೌ ಚಾಂಗ್ಝಿ ಚಾಂಗ್ಶಾ
ಕಾಂಗ್ಝೌ ಬೆಂಗ್ಬು ಬೀಜಿಂಗ್ ಬಾಡಿಂಗ್
ಶಾಂಗ್ಯು ಕೌಲೂನ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮಕಾವು
ನಾಮ್ ಪೆನ್ ಉಲ್ಸಾನ್ ವಿಜೊಂಗ್ಬು ಡೇಜಿಯಾನ್
ಡೇಗು ಸುಯಿಜೆನ್ ಸಿಯೋಲ್ ಬುಸಾನ್
ಬುಚಿಯಾನ್ ಹೊಕೊ ಗ್ವಾಂಗ್ಜು ಗೋಯಾಂಗ್
ಇಂಚಿಯಾನ್ ಹ್ವಾಸೋಂಗ್ ಜಿಯೋಂಜು ಚಿಯೋಂಗ್ಜು
ಚಾಂಗ್ವಾನ್ ಅನ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ಸಾನ್ ಯೋನೋ
ಯೊಕೊಸುಕಾ ಯೊಕೊಹಾಮಾ-ಶಿ ಉತ್ಸುನೋಮಿಯಾ-ಶಿ ಟೋಕಿಯೋ
ಶಿಜುಕಾ-ಶಿ ಸಕೈ ಸಾಗಮಿಹಾರ ಒಸಾಕಾ-ಶಿ
ಒಕಯಾಮಾ-ಶಿ ಓಯಿಟಾ-ಶಿ ನಿಶಿನೋಮಿಯಾ ನಿಗಾಟಾ-ಶಿ
ನೆರಿಮಾ ನಗೋಯಾ-ಶಿ ಮಾಟ್ಸುಡೊ ಕ್ಯೋಟೋ
ಕುರಾಶಿಕಿ ಕುಮಾಮೊಟೊ-ಶಿ ಕೋಬೆ-ಶಿ ಕಿಟಾಕ್ಯುಶು
ಕವಾಸಕಿ ಕವಾಗುಚಿ ಕನಜವಾ-ಶಿ ಕಾಗೋಶಿಮಾ-ಶಿ
ಇಚಿಕಾವಾ ಹಿರೋಷಿಮಾ-ಶಿ ಹಿಮೇಜಿ ಹಮಾಮತ್ಸು
ಹಚಿಯೋಜಿ ಫೂನಾಬಾಶಿ ಫುಕುವೋಕಾ-ಶಿ ಅಮಗಸಾಕಿ
ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ ನ್ಯಾಮ್ಪೋ ಹ್ಯಾಮ್ಹಂಗ್ ಸಿಂಗಾಪುರ
ಸುಝೌ ಸಿಯೋಂಗ್ನಮ್ ಝೋಂಗ್ಶಾನ್ ಮತ್ಸುಯಮಾ-ಶಿ
ಯುಯೆಯಾಂಗ್ ಮಾಲಿಂಗಾವ್ ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಖಬರೋವ್ಸ್ಕ್
ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ ಉಲಾನ್‌ಬಾತರ್ ಜಾಂಗ್ಜಿಯಾಕೌ ಯಿಂಗ್ಕೌ
ಸಿಪಿಂಗ್ ಶುಂಗ್ಯಾಶನ್ ಶೆನ್ಯಾಂಗ್ ಕಿಕಿಹಾರ್
ಪನ್ಶನ್ ಮುದಂಜಿಯಾಂಗ್ ಲಿಯಾಯುವಾನ್ ಲಿಯಾಯಾಂಗ್
ಜಿನ್ಝೌ ಜಿಲಿನ್ ಜಿಯಾಮುಸಿ ಹೊಹೋಟ್
ಹೇಗಂಗ್ ಹರ್ಬಿನ್ ಫಕ್ಸಿನ್ ಫುಶುನ್
ಡಾಟಾಂಗ್ ದಂಡೋಂಗ್ ಚೆಂಗ್ಡೆ ಚಾಂಗ್ಚುನ್
ಬೆಂಕ್ಸಿ ಬಾಟೌ ಅಂಶಾನ್ ಖಬರೋವ್ಸ್ಕ್ ವೊಟೊರಾಯ್
ಪರ್ತ್ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸೆಂಡೈ-ಶಿ ಚಿಬಾ-ಶಿ
ಸಪ್ಪೊರೊ-ಶಿ ಸಿಡ್ನಿ ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ ಯೌಂಡೆ
ಕೌಸ್ಸೇರಿ ಗರೂವಾ ಡೌಲಾ ಲುವಾಂಡಾ
ತೌಬಾ ಪಿಕಿನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕರ್ ಡಾಕರ್
ಪಾಯಿಂಟ್-ನಾಯಿರ್ ಬ್ರಜ್ಜವಿಲ್ಲೆ ಲಿಸ್ಬನ್ ಮನ್ರೋವಿಯಾ
ಬೌಕ್ ಅಬೊಬೊ ಅಬಿಡ್ಜಾನ್ ಕುಮಾಸಿ
ಅಕ್ರಾ ಕಿನ್ಶಾಸಾ ಜರಿಯಾ ವಾರಿ
ಸೊಕೊಟೊ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾರ್ಕೋರ್ಟ್ ಓಯೋ ಒನಿತ್ಶಾ
ಮೈದುಗುರಿ ಲಾಗೋಸ್ ಕಟ್ಸಿನಾ ಕ್ಯಾನೊ
ಕಡುನಾ ಜೋಸ್ ಇಲೋರಿನ್ ಇಬಾದನ್
ಎನುಗು ಕ್ಯಾಲಬರ್ ಬೆನಿನ್ ನಗರ ಅಕುರೆ
ಅಬುಜಾ ಅಬೆಯೋಕುಟಾ ಅಬಾ ಔಗಡೌಗೌ
ಲೋಮ್ ನೌಕಾಟ್ ಬಂಗುಯಿ ಕೊಟೊನೌ
ಲಿಬ್ರೆವಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೀಟೌನ್ ಕೊನಾಕ್ರಿ ಕ್ಯಾಮಯೆನ್ನೆ
ಎನ್ ಜಮೆನಾ ನಿಯಾಮಿ ಬಮಾಕೊ ಟ್ಯೂನಿಸ್
ಬೌಮರ್ದಾಸ್ ಓರಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಅಲ್ಜೀರ್ಸ್
ಸೆವಿಲ್ಲಾ ಮುರ್ಸಿಯಾ ಮಲಗಾ ಪಲೆರ್ಮೊ
ಟ್ಯಾಂಜಿಯರ್ ಸೇಲ್ ರಬತ್ ಮೆಕ್ನೆಸ್
ಮಾರಕೇಶ್ ಫೆಸ್ ಕಾಸಾಬ್ಲಾಂಕಾ ಅಗಾದಿರ್
ಮಸಿನಾ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಲಂಡನ್
ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ಎಡಿನ್‌ಬರ್ಗ್
ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಗೊಟೆಬೋರ್ಗ್
ಡೆನ್ ಹಾಗ್ ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಯೆನ್ನಾ
ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಆಂಟ್ವರ್ಪೆನ್ ಸ್ಟಟ್‌ಗಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್
ಮುಯೆನ್ಚೆನ್ ಲೀಪ್ಜಿಗ್ ಕೋಲ್ನ್ ಹ್ಯಾನೋವರ್
ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್ ಆಮ್ ಮೇನ್ ಎಸ್ಸೆನ್ ಡಸೆಲ್ಡಾರ್ಫ್
ಡ್ಯೂಸ್ಬರ್ಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್ ಡಾರ್ಟ್ಮಂಡ್ ಬ್ರೆಮೆನ್
ಬರ್ಲಿನ್ ಡಬ್ಲಿನ್ ಟೌಲೌಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್
ಮಾರ್ಸಿಲ್ಲೆ ಲಿಯಾನ್ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಟಿಸ್ಲಾವಾ
ಪ್ರೇಗ್ ರೊಕ್ಲಾ ಪೋಜ್ನಾನ್ ಲಾಡ್ಜ್
ಕ್ರಾಕೋವ್ ಗ್ಡಾನ್ಸ್ಕ್ ಜರಗೋಜಾ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್
ಓಸ್ಲೋ ಟೊರಿನೊ ರೋಮಾ ನಾಪೋಲಿ
ಮಿಲಾನೊ ಜೆನೋವಾ ಜಾಗ್ರೆಬ್ ಸರಜೆವೊ
ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಟೆರೆಸಿನಾ ಸಾವೊ ಲೂಯಿಸ್ ರೆಸಿಫ್
ನಟಾಲ್ ಮಾಸಿಯೊ ಜೋವೊ ಪೆಸೊವಾ ಜಬೋಟಾವೊ
ಫೋರ್ಟಲೆಜಾ ಬೇಲೆಮ್ ಅನಾನಿನ್ಡೆಯುವಾ ಕ್ವಿಲ್ಮ್ಸ್
ಮಾರ್ ಡೆಲ್ ಪ್ಲಾಟಾ ಲಾ ಪ್ಲಾಟಾ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ ಅಸುನ್ಸಿಯಾನ್
ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊ ಉಬರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಯಾ ಸೊರೊಕಾಬಾ ಸಾವೊ ಪಾಲೊ
ಸಾವೊ ಜೋಸ್ ಡಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೋಸ್ ಸಾವೊ ಜೋವೊ ಡಿ ಮೆರಿಟಿ ಸಾವೊ ಬರ್ನಾರ್ಡೊ ಡೊ ಕ್ಯಾಂಪೊ ಸ್ಯಾಂಟೋ ಆಂಡ್ರೆ
ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೊ ರಿಬೇರಾವ್ ಪ್ರಿಟೊ ಪೋರ್ಟೊ ಅಲೆಗ್ರೆ
ಒಸಾಸ್ಕೋ ನೋವಾ ಇಗುವಾಕು ನಿಟೆರಾಯ್ ಲೊಂಡ್ರಿನಾ
ಜುಯಿಜ್ ಡಿ ಫೊರಾ ಜಾಯ್ನ್ವಿಲ್ಲೆ ಗೌರುಲ್ಹೋಸ್ ಗೋಯಾನಿಯಾ
ಫೀರಾ ಡಿ ಸಂತಾನಾ ಡ್ಯೂಕ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾಸ್ ಕುರಿಟಿಬಾ ಕ್ಯುಯಾಬಾ
ಕಾಂಟೇಜಿಮ್ ಕ್ಯಾಂಪೋ ಗ್ರಾಂಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಾಸ್ ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ
ಬೆಲೊ ಹಾರಿಜಾಂಟೆ ಬೆಲ್ಫೋರ್ಡ್ ರೋಕ್ಸೊ ಅರಕಾಜು ನ್ಯೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್
ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಯಾಂಟೋ ಡೊಮಿಂಗೊ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಡೆ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಬಲೆರೋಸ್ ಅಲ್ವಾರೊ ಒಬ್ರೆಗಾನ್
ಗುಸ್ಟಾವೊ ಎ. ಮಡೆರೊ ವೆರಾಕ್ರಜ್ ತುಕ್ಸ್ಟ್ಲಾ ಗುಟೈರೆಜ್ ಟೊಲುಕಾ
ತಲಲ್ಪನ್ ಟ್ಲಲ್ನೆಪಂಟ್ಲ ಕ್ಯುಟಿಟ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಕಾಲ್ಲಿ ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಚಿಮಲ್ಹುಕಾನ್
ರೆನೋಸಾ ಪ್ಯೂಬ್ಲಾ ಡಿ ಜರಗೋಜಾ ನೌಕಲ್ಪಾನ್ ಡಿ ಜುರೆಜ್ ಮೆರಿಡಾ
ಹೀರೋಕಾ ಮ್ಯಾಟಮೊರೊಸ್ ಕ್ಸಲಾಪಾ ಡಿ ಎನ್ರಿಕ್ವೆಜ್ ಇಜ್ಟಪಾಲಪ ಎಕಾಟೆಪೆಕ್
ಕೊಯೊಕಾನ್ ಸಿಯುಡಾಡ್ ನೆಜಾಹುವಲ್ಕೊಯೊಟ್ಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಕನ್
ಅಜ್ಕಾಪೊಟ್ಜಾಲ್ಕೊ ಸಿಯುಡಾಡ್ ಲೋಪೆಜ್ ಮಾಟಿಯೋಸ್ ಅಕಾಪುಲ್ಕೊ ಡಿ ಜುವಾರೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಡಿ ಕ್ಯೂಬಾ
ಹವಾನಾ ಸ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಕೊ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ನಗರ
ತೆಗುಸಿಗಲ್ಪಾ ಸ್ಯಾನ್ ಪೆಡ್ರೊ ಸುಲಾ ಮನಾಗುವಾ ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾ
ಮರಕೆ ಮರಕೈಬೊ ಸಿಯುಡಾಡ್ ಗ್ವಾಯಾನಾ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್
ಬಾರ್ಕ್ವಿಸಿಮೆಟೊ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ವಿಟೊ ಗುವಾಕ್ವಿಲ್
ಮನೌಸ್ ಸಾಂಟಾ ಮಾರ್ಟಾ ಪಿರೇರಾ ಮೆಡೆಲಿನ್
ಇಬಾಗ್ ಕುಕುಟಾ ಕಾರ್ಟೇಜಿನಾ ಕ್ಯಾಲಿ
ಬುಕಾರಮಂಗ ಬೊಗೋಟಾ ಬ್ಯಾರನ್‌ಕ್ವಿಲ್ಲಾ ಟ್ರುಜಿಲ್ಲೊ
ಇಕ್ವಿಟೋಸ್ ಚಿಕ್ಲಾಯೋ ಪೋರ್ಟ್-ಔ-ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಫೋರ್
ವೆನುಸ್ಟಿಯಾನೋ ಕರಾನ್ಜಾ ಕ್ಯುಹ್ಟೆಮೊಕ್ ಸಾಂಟಾ ಫೆ ಡೆ ಲಾ ವೆರಾ ಕ್ರೂಜ್ ಸ್ಯಾನ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿ
ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ ಸಾಲ್ಟಾ ರೊಸಾರಿಯೊ ಮೆಂಡೋಜಾ
ಕಾರ್ಡೋಬಾ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಪುಯೆಂಟೆ ಆಲ್ಟೊ ಸಾಂಟಾ ಕ್ರೂಜ್ ಡೆ ಲಾ ಸಿಯೆರಾ
ಲಾ ಪಾಜ್ ಕೊಚಬಾಂಬಾ ಲಿಮಾ ಕಲ್ಲಾವ್
ಅರೆಕ್ವಿಪಾ ಝಪೋಪಾನ್ ಟೊರಿಯನ್ ಟ್ಲಾಕ್ಪಾಕ್
ಟಿಜುವಾನಾ ಸ್ಯಾನ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಡಿ ಲಾಸ್ ಗಾರ್ಜಾ ಸ್ಯಾನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪೊಟೋಸಿ ಸಾಲ್ಟಿಲ್ಲೊ
ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಡಿ ಕ್ವೆರೆಟಾರೊ ಮೊರೆಲಿಯಾ ಮಾಂಟೆರ್ರಿ ಮೆಕ್ಸಿಕಾಲಿ
ಲಿಯಾನ್ ಹರ್ಮೊಸಿಲ್ಲೊ ಗ್ವಾಡಾಲುಪೆ ಗ್ವಾಡಲಜರ
ಡುರಾಂಗೊ ಕುಲಿಯಾಕನ್ ಸಿಯುಡಾಡ್ ಜುವಾರೆಜ್ ಚಿಹೋವಾ
ಅಗ್ವಾಸ್ಕಾಲಿಯೆಂಟೆಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ. ಜಾಕ್ಸನ್ವಿಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ
ಇಂಡಿಯಾನಾಪೊಲಿಸ್ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಷಾರ್ಲೆಟ್
ಕೊಲಂಬಸ್ ಒಕ್ಲಹೋಮ ನಗರ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಮೆಂಫಿಸ್
ನ್ಯಾಶ್ವಿಲ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ಮೆಂಫಿಸ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಲ್ಲಾಸ್
ಫೋರ್ಟ್ ವರ್ತ್ ಹೂಸ್ಟನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಬೀಚ್
ಚಿಕಾಗೋ ಬೋಸ್ಟನ್ ಸೌತ್ ಬೋಸ್ಟನ್ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್
ಬರೋ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ
ಸ್ಟೇಟನ್ ದ್ವೀಪ ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಮೆಸಾ ಫೀನಿಕ್ಸ್
ಟಕ್ಸನ್ ಫ್ರೆಸ್ನೋ ಲಾಂಗ್ ಬೀಚ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್
ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೊ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್
ಡೆನ್ವರ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಎಲ್ ಪಾಸೊ
ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯಾಟಲ್ ಬ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿ
ಎಡ್ಮಂಟನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಮಿಸಿಸೌಗಾ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್
ನಾರ್ತ್ ಯಾರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಾವಾ ಟೊರೊಂಟೊ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್
ವಿನ್ನಿಪೆಗ್ ಅಪರೆಸಿಡಾ ಡಿ ಗೋಯಾನಿಯಾ ಜಬೋಟಾವೊ ಡಾಸ್ ಗೌರಾರಾಪೆಸ್ ಕ್ವಿಬೆಕ್
ನೈ ಪೈ ತಾವ್ ಜಾಗ್ರೆಬ್ - ಸೆಂಟರ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸೈತಮಾ
ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಕಂಕಾಯಾ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ ಚಾಂಗ್ಶು ನಗರ
ಪಾಸಿಗ್ ನಗರ ಈಸ್ಟ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಝು ಚೆಂಗ್ ಸಿಟಿ ಬಹ್ಸೆಲೀವ್ಲರ್
ಸುಲ್ತಂಗಾಜಿ ಕರಬಗ್ಲರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಜಾಮಿ ಬೈತುಲ್ ಮುತ್ತಕಿಯೆನ್ ಡಿಎವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್
ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರ್ಡೋಸ್ ವಿಸಾಖಪಟ್ಟಣ ಬೆಂಗಳೂರು
ಹೌರಾ ಭುವನೇಶ್ವರ ಸೋನಿತ್ಪುರ್ ಸರಳಾಹಿ
ಮಹಿಸಾಗರ ಕಚ್ ಸಪ್ತರಿ ಶ್ರಾವಸ್ತಿ
ಚಂಪಾರಣ್ ಬನಸ್ಕಾಂತ ನುವಾಪಾದ ಶಾಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ