நைஜீரியா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Women’s Day அனுசரிப்புகள்
27 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Mothering Sunday அனுசரிப்புகள்
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
16 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Workers’ Day பொது விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Id el Fitr பொது விடுமுறை
27 மே, வெள்ளி கிழமை Children’s Day அனுசரிப்புகள்
12 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Democracy Day பொது விடுமுறை
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Id el Kabir பொது விடுமுறை
30 ஜூலை, சனி கிழமை Al-Hijra (Islamic New Year) உள்ளூர் விடுமுறை
1 அக்டோபர், சனி கிழமை National Day பொது விடுமுறை
8 அக்டோபர், சனி கிழமை Id el Maulud பொது விடுமுறை
22 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Sambisa Memorial Day உள்ளூர் விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்