ನೈಜೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Women’s Day ಹಬ್ಬ
27 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Mothering Sunday ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Workers’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Id el Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
12 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Democracy Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Id el Kabir ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Al-Hijra (Islamic New Year) ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Id el Maulud ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
22 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Sambisa Memorial Day ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ