નાઇજીરીયા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
8 માર્ચ, મંગળવાર Women’s Day તહેવાર
27 માર્ચ, રવિવાર Mothering Sunday તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
16 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ઇસાઈ, તહેવાર
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર Workers’ Day સાર્વજનિક રજા
3 મે, મંગળવાર Id el Fitr સાર્વજનિક રજા
27 મે, શુક્રવાર Children’s Day તહેવાર
12 જૂન, રવિવાર Democracy Day સાર્વજનિક રજા
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
10 જુલાઈ, રવિવાર Id el Kabir સાર્વજનિક રજા
30 જુલાઈ, શનિવાર Al-Hijra (Islamic New Year) સામાન્ય રજા
1 ઑક્ટોબર, શનિવાર National Day સાર્વજનિક રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર Id el Maulud સાર્વજનિક રજા
22 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Sambisa Memorial Day સામાન્ય રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર