నైజీరియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
8 మార్చి, మంగళవారం Women’s Day ఆచారము
27 మార్చి, ఆదివారం Mothering Sunday ఆచారము
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
16 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Workers’ Day పబ్లిక్ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Id el Fitr పబ్లిక్ సెలవు
27 మే, శుక్రవారం Children’s Day ఆచారము
12 జూన్, ఆదివారం Democracy Day పబ్లిక్ సెలవు
19 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
10 జూ, ఆదివారం Id el Kabir పబ్లిక్ సెలవు
30 జూ, శనివారం Al-Hijra (Islamic New Year) స్థానిక సెలవు
1 అక్టోబర్, శనివారం National Day పబ్లిక్ సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం Id el Maulud పబ్లిక్ సెలవు
22 డిసెంబర్, గురువారం Sambisa Memorial Day స్థానిక సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము