നൈജീരിയ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
8 മാർച്ച്, ചൊവ്വ Women’s Day ആചാരം
27 മാർച്ച്, ഞായർ Mothering Sunday ആചാരം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
16 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
17 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Workers’ Day പൊതുഅവധിദിനം
3 മെയ്, ചൊവ്വ Id el Fitr പൊതുഅവധിദിനം
27 മെയ്, വെള്ളി Children’s Day ആചാരം
12 ജൂൺ, ഞായർ Democracy Day പൊതുഅവധിദിനം
19 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
10 ജൂലയി, ഞായർ Id el Kabir പൊതുഅവധിദിനം
30 ജൂലയി, ശനി Al-Hijra (Islamic New Year) പൊതു അവധി
1 ഒക്റ്റോബർ, ശനി National Day പൊതുഅവധിദിനം
8 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Id el Maulud പൊതുഅവധിദിനം
22 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Sambisa Memorial Day പൊതു അവധി
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം