கானா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
7 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Constitution Day பொது விடுமுறை
6 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
16 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள்
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை May Day பொது விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Id ul Fitr பொது விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mothers’ Day அனுசரிப்புகள்
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Fathers’ Day அனுசரிப்புகள்
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
4 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Founder’s Day பொது விடுமுறை
21 செப்டம்பர், புதன் கிழமை Kwame Nkrumah Memorial Day பொது விடுமுறை
2 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Farmer’s Day பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்