ഘാന കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
7 ജനുവരി, വെള്ളി Constitution Day പൊതുഅവധിദിനം
6 മാർച്ച്, ഞായർ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
16 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ആചാരം
17 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ഞായർ May Day പൊതുഅവധിദിനം
3 മെയ്, ചൊവ്വ Id ul Fitr പൊതുഅവധിദിനം
8 മെയ്, ഞായർ Mothers’ Day ആചാരം
19 ജൂൺ, ഞായർ Fathers’ Day ആചാരം
10 ജൂലയി, ഞായർ Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
4 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം Founder’s Day പൊതുഅവധിദിനം
21 സെപ്റ്റംബർ, ബുധന്‍ Kwame Nkrumah Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
2 ഡിസംബർ, വെള്ളി Farmer’s Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, ശനി New Year’s Eve ആചാരം