ఘానా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
7 జనవరి, శుక్రవారం Constitution Day పబ్లిక్ సెలవు
6 మార్చి, ఆదివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
16 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Id ul Fitr పబ్లిక్ సెలవు
8 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
19 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
4 ఆగస్టు, గురువారం Founder’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 సెప్టెంబర్, బుధవారం Kwame Nkrumah Memorial Day పబ్లిక్ సెలవు
2 డిసెంబర్, శుక్రవారం Farmer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము