ઘાના કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Constitution Day સાર્વજનિક રજા
6 માર્ચ, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
16 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર May Day સાર્વજનિક રજા
3 મે, મંગળવાર Id ul Fitr સાર્વજનિક રજા
8 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
19 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid al-Adha સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Founder’s Day સાર્વજનિક રજા
21 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Kwame Nkrumah Memorial Day સાર્વજનિક રજા
2 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Farmer’s Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર