ಘಾನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Constitution Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Id ul Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Founder’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Kwame Nkrumah Memorial Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Farmer’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ