கம்போடியா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year பொது விடுமுறை
7 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Victory over Genocide Day பொது விடுமுறை
8 ஜனவரி, சனி கிழமை International Women’s Day பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
13 மே, வெள்ளி கிழமை King’s Birthday பொது விடுமுறை
18 ஜூன், சனி கிழமை King’s Mother’s Birthday அனுசரிப்புகள்
19 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
24 செப்டம்பர், சனி கிழமை Constitutional Day பொது விடுமுறை
15 அக்டோபர், சனி கிழமை Commemoration Day of King’s Father பொது விடுமுறை
29 அக்டோபர், சனி கிழமை King’s Coronation Day பொது விடுமுறை
9 நவம்பர், புதன் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை