ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Victory over Genocide Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ International Women’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ King’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ King’s Mother’s Birthday ಹಬ್ಬ
19 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Constitutional Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Commemoration Day of King’s Father ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ King’s Coronation Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ