કંબોડિયા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year સાર્વજનિક રજા
7 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Victory over Genocide Day સાર્વજનિક રજા
8 જાન્યુઆરી, શનિવાર International Women’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, શુક્રવાર King’s Birthday સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, શનિવાર King’s Mother’s Birthday તહેવાર
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
24 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Constitutional Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑક્ટોબર, શનિવાર Commemoration Day of King’s Father સાર્વજનિક રજા
29 ઑક્ટોબર, શનિવાર King’s Coronation Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, બુધવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા