കംബോഡിയ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year പൊതുഅവധിദിനം
7 ജനുവരി, വെള്ളി Victory over Genocide Day പൊതുഅവധിദിനം
8 ജനുവരി, ശനി International Women’s Day പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
8 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
13 മെയ്, വെള്ളി King’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
18 ജൂൺ, ശനി King’s Mother’s Birthday ആചാരം
19 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
24 സെപ്റ്റംബർ, ശനി Constitutional Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Commemoration Day of King’s Father പൊതുഅവധിദിനം
29 ഒക്റ്റോബർ, ശനി King’s Coronation Day പൊതുഅവധിദിനം
9 നവംബർ, ബുധന്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം