కంబోడియా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year పబ్లిక్ సెలవు
7 జనవరి, శుక్రవారం Victory over Genocide Day పబ్లిక్ సెలవు
8 జనవరి, శనివారం International Women’s Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
8 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
13 మే, శుక్రవారం King’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
18 జూన్, శనివారం King’s Mother’s Birthday ఆచారము
19 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
24 సెప్టెంబర్, శనివారం Constitutional Day పబ్లిక్ సెలవు
15 అక్టోబర్, శనివారం Commemoration Day of King’s Father పబ్లిక్ సెలవు
29 అక్టోబర్, శనివారం King’s Coronation Day పబ్లిక్ సెలవు
9 నవంబర్, బుధవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు