அரூப காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
25 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Betico Croe’s Birthday பொது விடுமுறை
28 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Carnival Monday பொது விடுமுறை
18 மார்ச், வெள்ளி கிழமை National Anthem and Flag Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
27 ஏப்ரல், புதன் கிழமை King’s Day பொது விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day பொது விடுமுறை
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை