అరుబా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
25 జనవరి, మంగళవారం Betico Croe’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
28 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Carnival Monday పబ్లిక్ సెలవు
18 మార్చి, శుక్రవారం National Anthem and Flag Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
27 ఏప్రిల్, బుధవారం King’s Day పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day పబ్లిక్ సెలవు
26 మే, గురువారం Ascension Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు