അറുബ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ജനുവരി, ചൊവ്വ Betico Croe’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
28 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Carnival Monday പൊതുഅവധിദിനം
18 മാർച്ച്, വെള്ളി National Anthem and Flag Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
27 ഏപ്രിൽ, ബുധന്‍ King’s Day പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ഞായർ Labor Day പൊതുഅവധിദിനം
26 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, തിങ്കള്‍ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം