અરુબા કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Betico Croe’s Birthday સાર્વજનિક રજા
28 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Carnival Monday સાર્વજનિક રજા
18 માર્ચ, શુક્રવાર National Anthem and Flag Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, બુધવાર King’s Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા