அமெரிக்கா சமோவா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
17 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Martin Luther King Jr. Day பொது விடுமுறை
21 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை President’s Day பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Flag Day பொது விடுமுறை
30 மே, திங்கள் கிழமை Memorial Day பொது விடுமுறை
4 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
16 ஜூலை, சனி கிழமை Manu’a Cession Day பொது விடுமுறை
5 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை Labor Day பொது விடுமுறை
10 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Columbus Day பொது விடுமுறை
11 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை Veteran’s Day பொது விடுமுறை
24 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Thanksgiving பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை