અમેરિકન સમોઆ કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
17 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day સાર્વજનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર President’s Day સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Flag Day સાર્વજનિક રજા
30 મે, સોમવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
4 જુલાઈ, સોમવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
16 જુલાઈ, શનિવાર Manu’a Cession Day સાર્વજનિક રજા
5 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
10 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Veteran’s Day સાર્વજનિક રજા
24 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા