అమెరికన్ - సామోఆ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
17 జనవరి, సోమవారం Martin Luther King Jr. Day పబ్లిక్ సెలవు
21 ఫిబ్రవరి, సోమవారం President’s Day పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Flag Day పబ్లిక్ సెలవు
30 మే, సోమవారం Memorial Day పబ్లిక్ సెలవు
4 జూ, సోమవారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
16 జూ, శనివారం Manu’a Cession Day పబ్లిక్ సెలవు
5 సెప్టెంబర్, సోమవారం Labor Day పబ్లిక్ సెలవు
10 అక్టోబర్, సోమవారం Columbus Day పబ్లిక్ సెలవు
11 నవంబర్, శుక్రవారం Veteran’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 నవంబర్, గురువారం Thanksgiving పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు