അമേരിക്കൻ സമോവ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
17 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Martin Luther King Jr. Day പൊതുഅവധിദിനം
21 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ President’s Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
18 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Flag Day പൊതുഅവധിദിനം
30 മെയ്, തിങ്കള്‍ Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
4 ജൂലയി, തിങ്കള്‍ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
16 ജൂലയി, ശനി Manu’a Cession Day പൊതുഅവധിദിനം
5 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കള്‍ Labor Day പൊതുഅവധിദിനം
10 ഒക്റ്റോബർ, തിങ്കള്‍ Columbus Day പൊതുഅവധിദിനം
11 നവംബർ, വെള്ളി Veteran’s Day പൊതുഅവധിദിനം
24 നവംബർ, വ്യാഴം Thanksgiving പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ഞായർ Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം