மே 2024 காலேண்டர் - சிங்கப்பூர்

1 மே, புதன் கிழமை Labour Day தேசிய விடுமுறை
12 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mothers’ Day அனுசரிப்புகள்
18 மே, சனி கிழமை International Museum Day அனுசரிப்புகள்
22 மே, புதன் கிழமை Vesak Day தேசிய விடுமுறை