మే 2024 క్యాలెండరు - సింగపూర్

1 మే, బుధవారం Labour Day జాతీయ సెలవు
12 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
18 మే, శనివారం International Museum Day ఆచారము
22 మే, బుధవారం Vesak Day జాతీయ సెలవు