മെയ് 2024 കലണ്ടർ - സിംഗപ്പൂർ

1 മെയ്, ബുധന്‍ Labour Day ദേശീയ അവധി ദിനം
12 മെയ്, ഞായർ Mothers’ Day ആചാരം
18 മെയ്, ശനി International Museum Day ആചാരം
22 മെയ്, ബുധന്‍ Vesak Day ദേശീയ അവധി ദിനം