ഏപ്രിൽ 2023 കലണ്ടർ - ലെബനൻ

7 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
9 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday പൊതുഅവധിദിനം
10 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
14 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Orthodox Good Friday ആഘോഷം, യാഥാസ്ഥിതികൻ
16 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Orthodox Easter Day ആഘോഷം, യാഥാസ്ഥിതികൻ
22 ഏപ്രിൽ, ശനി Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം