ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಲೆಬನಾನ್

7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Orthodox Good Friday ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
16 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Orthodox Easter Day ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ