એપ્રિલ 2023 કલેેન્ડર - લેબનોન

7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
14 એપ્રિલ, શુક્રવાર Orthodox Good Friday તહેવાર, રૂઢિવાદી
16 એપ્રિલ, રવિવાર Orthodox Easter Day તહેવાર, રૂઢિવાદી
22 એપ્રિલ, શનિવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા