ఏప్రిల్ 2023 క్యాలెండరు - లెబనాన్

7 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
9 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday పబ్లిక్ సెలవు
10 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
14 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Orthodox Good Friday ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
16 ఏప్రిల్, ఆదివారం Orthodox Easter Day ఆచారాలు,సాంప్రదాయములు
22 ఏప్రిల్, శనివారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు