ஆகஸ்ட் 2023 காலேண்டர் - கனடா

7 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Natal Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
7 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை British Columbia Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
7 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Civic/Provincial Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை
7 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை New Brunswick Day பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வு நாள்
7 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Saskatchewan Day பொதுவான உள்ளூர் விடுமுறை