ఆగస్టు 2023 క్యాలెండరు - కెనడా

7 ఆగస్టు, సోమవారం Natal Day సామాన్య స్థానిక సెలవు
7 ఆగస్టు, సోమవారం British Columbia Day సామాన్య స్థానిక సెలవు
7 ఆగస్టు, సోమవారం Civic/Provincial Day సామాన్య స్థానిక సెలవు
7 ఆగస్టు, సోమవారం New Brunswick Day సూచించిన విశ్రాంతి దినము
7 ఆగస్టు, సోమవారం Saskatchewan Day సామాన్య స్థానిక సెలవు