ઑગસ્ટ 2023 કલેેન્ડર - કેનેડા

7 ઑગસ્ટ, સોમવાર Natal Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર British Columbia Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર Civic/Provincial Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર New Brunswick Day આરામ નો દિવસ
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર Saskatchewan Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા