ഓഗസ്റ്റ് 2023 കലണ്ടർ - കാനഡ

7 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Natal Day പൊതുപ്രാദേശിക അവധി
7 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ British Columbia Day പൊതുപ്രാദേശിക അവധി
7 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Civic/Provincial Day പൊതുപ്രാദേശിക അവധി
7 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ New Brunswick Day നിർദ്ദിഷ്ട വിശ്രമ ദിനം
7 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Saskatchewan Day പൊതുപ്രാദേശിക അവധി