ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಕೆನಡಾ

7 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Natal Day ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
7 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ British Columbia Day ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
7 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Civic/Provincial Day ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ
7 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ New Brunswick Day ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ
7 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Saskatchewan Day ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜಾದಿನ