ஏப்ரல் 2023 காலேண்டர் - ஆப்கானிஸ்தான்

22 ஏப்ரல், சனி கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை
23 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr Holiday பொது விடுமுறை
24 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Eid al-Fitr Holiday பொது விடுமுறை
28 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Afghan Victory Day பொது விடுமுறை