એપ્રિલ 2023 કલેેન્ડર - અફ઼ગ઼ાનિસ્તાન

22 એપ્રિલ, શનિવાર Eid al-Fitr સાર્વજનિક રજા
23 એપ્રિલ, રવિવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
24 એપ્રિલ, સોમવાર Eid al-Fitr Holiday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, શુક્રવાર Afghan Victory Day સાર્વજનિક રજા