ఏప్రిల్ 2023 క్యాలెండరు - ఆఫ్ఘానిస్తాన్

22 ఏప్రిల్, శనివారం Eid al-Fitr పబ్లిక్ సెలవు
23 ఏప్రిల్, ఆదివారం Eid al-Fitr Holiday పబ్లిక్ సెలవు
24 ఏప్రిల్, సోమవారం Eid al-Fitr Holiday పబ్లిక్ సెలవు
28 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Afghan Victory Day పబ్లిక్ సెలవు