ഏപ്രിൽ 2023 കലണ്ടർ - അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

22 ഏപ്രിൽ, ശനി Eid al-Fitr പൊതുഅവധിദിനം
23 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
24 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Eid al-Fitr Holiday പൊതുഅവധിദിനം
28 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Afghan Victory Day പൊതുഅവധിദിനം