ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - ഹോഗ്കോഗ്

1 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി National Day of the People’s Republic of China ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Confuciu’s Birthday ആചാരം
14 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Chung Yeung Festival ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം