అక్టోబర్ 2021 క్యాలెండరు - హుంగ్ కాంగ్

1 అక్టోబర్, శుక్రవారం National Day of the People’s Republic of China జాతీయ సెలవు
2 అక్టోబర్, శనివారం Confuciu’s Birthday ఆచారము
14 అక్టోబర్, గురువారం Chung Yeung Festival జాతీయ సెలవు
31 అక్టోబర్, ఆదివారం Halloween ఆచారము